close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 września 2018

  Osoby ubiegające się o wizę krajową powinny przedstawić dokument posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.

  – ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią – w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń. Wymogi dotyczące podróżnego ubezpieczenia medycznego określone zostały w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

   

   

  Od 24 czerwca 2019 r. Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej, jako potwierdzenie opłaty za polisę ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmują wyłącznie:

   

  • pokwitowania transakcji bankowej;
  • potwierdzenia (paragonu) z terminalu płatniczego;
  • fiskalnego paragonu;

  Kwota dokonanej płatności musi odpowiadać kwocie określonej w polisie ubezpieczeniowej.

   

  Paragony ręcznie napisane nie będą traktowane jako dowód opłaty za polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  Na podstawie przeprowadzonych analiz polis podróżnego ubezpieczenia medycznego, które składane są wraz z wnioskami o wydanie wizy krajowej stwierdzono, że nie wszystkie polisy zapewniają podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w Polsce rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela, a ryzyko finansowe związane z udzielaniem świadczeń medycznych obciąża placówki lecznicze.

   

   

  Osoby ubiegające się o wizy krajowe i przedstawiające wraz z wnioskiem wizowym dowód posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego nie zawsze są świadome ograniczeń w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu konkretnych zdarzeń ujętych w warunkach ubezpieczenia.  Powyższe skutkuje problemami, których doświadczają te osoby w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

   

   

  Mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo ubezpieczeniowe klientów wizowych polskie urzędy konsularne na Ukrainie będą akceptować wyłącznie takie polisy podróżnego ubezpieczenia medycznego, które gwarantują pełną odpowiedzialność ubezpieczyciela w granicach sumy ubezpieczenia i w zakresie świadczeń określonych w polisie.

   

   

  Tym samym honorowane będą ubezpieczenia o minimalnej w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

   

   

  Osoby dokonujące zakupu podróżnego ubezpieczenia medycznego proszone są o wnikliwe badanie warunków umowy ubezpieczenia. Niektóre polisy przewidują wymóg pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych bezpośrednio przez ubezpieczonego z jego własnych środków i późniejsze ich rozliczenie z ubezpieczycielem w kraju, w którym je zakupiono.

   

   

  Na podstawie weryfikacji polis ubezpieczeniowych, które przedkładane były wraz z wnioskami o wizy krajowe w polskich urzędach konsularnych stworzona została poniższa lista ubezpieczycieli, których polisy mogą zostać uznane za spełniające warunki, o jakich mowa w ustawie o cudzoziemcach i mogą stanowić podstawę wydania wizy krajowej, o ile spełnione są pozostałe warunki niezbędne dla wydania tej wizy. Należy wszakże zaznaczyć, że w przypadku oferowania przez ubezpieczyciela różnych polis (w ramach różnych programów ubezpieczenia) analiza warunków konkretnej polisy jest przeprowadzana każdorazowo przez konsula w trakcie rozpatrywania wniosku wizowego.   

   

   

   

  Lista ubezpieczycieli, których polisy spełniają wymogi określone w ustawie o cudzoziemcach:

   

  1.        ARSENAL STRACHUVANNJA, ПРАТ "СК"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ",
  2.        AXA, АТ "СК "АХА Страхування",
  3.        AZINKO, ПрАТ "СК"АЗІНКО",
  4.        DIM  STRAHUVANIJA, СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ",
  5.        DOBROBUT TA ZAHIST, ТДВ "СК "ДОБРОБУТ та ЗАХИСТ",
  6.        ETALON, СК "ЕТАЛОН",
  7.        EUROINS, СК "ЄВРОІНС Україна",
  8.        EXPO, СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ",
  9.        FORMIKA, ПрАТ "СК "ФОРМІКА",
  10.    GARDIAN, СК "ГАРДІАН",
  11.    GLOBUS, СК "ГЛОБУС",
  12.    GRAVE, СК "ГРАВЕ УКРАЇНА",
  13.    INTER-PLJUS, ПрАТ СК "ІНТЕР-Плюс",
  14.    KIIV RE, ТДВ "СК "КИЇВ РЕ",
  15.    KNJAŻA, СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП",
  16.    MIR, ПрАТ "МИР",
  17.    MISTO (WINNICA), ПАТ СК "МІСТО",
  18.    NIKO, ТДВ "НІКО страхування/ ІНДІГО",
  19.    OBERIG, ТДВ "ОГ "ОБЕРІГ",
  20.    PERSZA, ПАТ "СК "ПЕРША",
  21.    PRESTIŻ, СК "ПРЕСТИЖ",
  22.    PROFESIJNE STRACHUVANJA, ТДВ "СК "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ",
  23.    PROSTO, АТ "ПРОСТО СТРАХУВАННЯ",
  24.    PROVIDNA, СК "ПРОВІДНА",
  25.    PZU, ПАТ "СК  "ПЗУ Україна",
  26.    RESPEKT, СК "РЕСПЕКТ",
  27.    SALAMANDRA, СК "Саламандра-Україна,
  28.    SKARBNICA, ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ",
  29.    SPEJR, ТДВ "СК "СПЕЙР",
  30.    TAS, ПАТ "СГ "ТАС",
  31.    TEKOM, ПрАТ "ТЕКОМ",
  32.    UBI COOP, АТ СГ "Ю.БІ.АЙ-КООП",
  33.    UKRAINSKA STRAKHOVA GRUPA, ПАТ "СК "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА,
  34.    UKRAINSKI STANDARD, ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТРАНДАРТ",
  35.    UKRFINSTRAKH, ТДВ "СК "УКРФІНСТРАХ",
  36.    UNIQA, ПрАТ "СК "Уніка",
  37.    UNIVES, СК "ЮНІВЕС",
  38.    VELTLINER, ПрАТ "СК ВЕЛТЛІНЕР"

   

  W trakcie rozpatrywania wniosków wizowych, do których załączono podróżne ubezpieczenie medyczne wystawione przez innego ubezpieczyciela (nie wymienionego w powyższej liście), konsul będzie analizował, czy dane ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski rzeczywistą możliwość bezpośredniego zaspokajania swoich roszczeń wobec ubezpieczyciela.

   

   

  W przypadku, gdy ubezpieczenie nie będzie spełniało powyższych warunków, konsul będzie miał podstawy do odmowy wydania wizy.

   

   

  Jednocześnie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie analizy wszystkich podróżnych ubezpieczeń medycznych oferowanych na terytorium Ukrainy pod kątem spełniania przez nie warunków określonych w ustawie.

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: