close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Terytorialna właściwość Konsulatu we Lwowie

  Konsulat Generalny RP we Lwowie rozpatruje wnioski wizowe obywateli Ukrainy zamieszkałych w następujących obwodach: lwowskim, iwano-frankiwskim,  zakarpackim.

   


  W związku z wejściem w życie od 11 czerwca 2017r.  przepisów znoszących obowiązek posiadania wizy Schengen dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne, Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych oraz polskie urzędy konsularne na Ukrainie nie przyjmują wniosków wizowych na wizy Schengen na podstawie paszportów biometrycznych.

  Od 1 marca 2018 roku we wszystkich PPWW Lwowskiego okręgu konsularnego przy składaniu dokumentów na wizę Schengen nie jest wymagana rejestracja.

   


   

  Klient ma możliwość złożenia wniosku wizowego w Konsulacie bądź za pośrednictwem Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW). Wystarczy złożyć wniosek w jednej z wymienionych instytucji.

   

  W ramach podpisanej umowy pomiędzy Ambasadą RP na Ukrainie a Spółką VF Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   

  - lwowski okręg konsularny

  Iwano-Frankowsk, ul. Trolejbusna 4A

  Lwów, ul. Dżerelna 18

  Użgorod, ul. Kapuszańska 92

   

  - łucki okręg konsularny

  Łuck, ul. Rówieńska 26

  Równe, ul. Petlury 22

  Tarnopol, ul. Tancorowa 14

   

  - odeski okręg konsularny:

  Odessa, ul. Kanatna 22

   

  - winnicki okręg konsularny:

  Chmielnicki, ul. Wodoprowidna 75/2

  Czerniowce, ul. Bohaterów Majdanu 31

  Winnica, ul. Pirogowa 52 a (III piętro)

  Żytomierz, ul. Kijowska 116

   

  - charkowski okręg konsularny

  Charków, ul. Czerwonoszkolna Nabereżna 18a

  Dniepropietrowsk, al. Karla Marksa 22, 2 piętro, Centrum Handlowe "Atrium"

   

  - kijowski okręg konsularny

  Kijów, pl. Sportowy 1a (Centrum Handlowe „Guliwer”, VIII piętro)

   


   

  Podróżne ubezpieczenie medyczne

  Przypominamy, że osoby ubiegające się o wizę krajową w polskich urzędach konsularnych powinny przedstawić dokument posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.

   

  Lista ubezpieczycieli, których polisy spełniają wymogi określone w ustawie o cudzoziemcach:

   

  1.            PZU Ukraina

  2.           Providna

  3.           Guardian

  4.           Etalon

  5.           Kniaża

  6.           ERV

   

  Kompleksowa informacja nt. ubezpieczeń dostępna tutaj.

   


  Zasady udzielania turystycznych wiz wielokrotnych z długim okresem ważności

  Wizy ,,długie” ( co do zasady na okres 1 roku) z prawem wielokrotnego wjazdu wydawane są osobom będącym uczestnikami wyjazdów w celach turystycznych (w tym turystyka niezorganizowana), jeżeli wcześniej posiadały co najmniej dwie wizy jednolite w celach turystycznych (w tym jedna polska), z których prawidłowo korzystały, oraz przedstawią potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski na okres co najmniej 3 dni.

   

  Osobom niespełniającym warunku wcześniejszego posiadania co najmniej dwóch wiz jednolitych, można wydawać wizy dwukrotne w cekach turystycznych, na okres ważności do 6 miesięcy, jeżeli przedstawia potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski w dwóch różnych terminach, mieszczących się w ramach powyższego okresu.


   

  Zasady udzielania wiz obywatelom Ukrainy przesiedlonym z terytorium Polski

  Obywatele Ukrainy, którzy byli przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USSR z 9 września 1944r.oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR 
  6 lipca 1945r.,  którzy przedstawią oryginały następujących dokumentów:

  • orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
  • dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,
  • bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego,

  mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

  a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

  b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

   

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób ewakuowanych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą ewakuowaną.

   

   

  Informacja biometryczna

  Od 23 czerwca 2015 roku urzędy konsularne państw Schengen na Ukrainie wprowadziły Wizowy System Informacyjny (VIS), jako kolejny etap ogólnoświatowego procesu wprowadzania tego systemu.

   

  W związku z tym wszyscy aplikujący o wizy Schengen (C) są zobowiązani przybyć osobiście do urzędu  konsularnego lub obsługującego go Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych w celu pobrania danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia cyfrowego).

   

  Więcej informacji nt. biometrii i systemu VIS znajdą Państwo tutaj.

   


   

  Obliczanie okresu pobytu  obywateli  państw trzecich na terytorium państw strefy  Schengen

  Maksymalny czas pobytu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich wynosi 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

   

  Pobyty w Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Rumunii, na Cyprze i w Zjednoczonym Królestwie nie będą brane pod uwagę, gdyż kraje te nie są członkami obszaru Schengen. Tym samym, krótkoterminowe pobyty w krajach, nie będących członkami UE, a należącymi do strefy Schengen: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, będą brane pod uwagę przy sprawdzeniach warunku 90/180 dni.

   


   

  Skarga na odmowę wydania wizy Schengen, decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen oraz na działalność konsula w tym zakresie.

   

  Od decyzji wydanej przez konsula w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, wnioskodawcom przysługuje skarga do WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE.

   

  Skargę do sądu można wnieść za pośrednictwem konsula we właściwym urzędzie konsularnym w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

   

  Wniesienie skargi jest procedurą bezpłatną. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: