close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODWOŁANIE OD DECYZJI ODMOWNEJ/COFNIĘCIA WIZY

 • ODMOWA WYDANIA WIZY KRAJOWEJ. WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

   

  W przypadku odmowy wydania wizy, aplikant otrzymuje informację w formie pisemnej o przyczynie danej decyzji. Od chwili otrzymania decyzji, wydanej przez konsula, przysługuje mu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie (opłata za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi: Wiza Schengen - 60 Euro, wiza krajowa - bezpłatnie).

   

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni. Decyzja wydana przez konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy jest ostateczną i nie podlega odwołaniu. 

    

  COFANIE I UNIEWAŻNIANIE WIZ

   

  Osobie, której została unieważniona lub cofnięta wiza, przysługuje prawo do odwołania się od odnośnej decyzji, z wyjątkiem gdy wiza została cofnięta na wniosek aplikującego. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przeciwko państwu członkowskiemu, które podjęło decyzję w sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, zgodnie z prawem krajowym tego państwa członkowskiego.

   

  Wizę Schengen/krajową  może cofnąć lub unieważnić, w drodze decyzji:

  - konsul;

  - komendant oddziału Straży Granicznej;

  - komendant placówki Straży Granicznej.

   

  Od decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen/ krajowej wydanej przez:

   

  - konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (analogicznie jak w przypadku odmowy)

  - komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy.

   

  Konsul rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni.

   

  Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję tę przedstawia się wnioskodawcy na standardowym formularzu (zgodnie z załącznikiem VI WKW w przypadku wizy 'C' i załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014 r., par. 1. ust. 6. w przypadku wizy 'D').

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: