""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN "C"- WYKAZ DOKUMENTÓW

 •  

   Jeżeli zaplanowaliście Państwo odbycie podróży do Polski z wizytą służbową, turystyczną lub prywatną, należy złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy krótkoterminowej (Schengen), pozwalającej na pobyt w Polsce i państwach strefy Schengen  w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni.

   

   

  Zgodnie z art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  1. państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;
  2. jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub
  3. jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

   


   

  Wykaz ogólnych wymogów dotyczących wszystkich osób ubiegających się o wizę Schengen

   

  PODSTAWOWE DOKUMENTY  niezbędne do otrzymania wizy Schengen:

   

  Formularz wniosku wizowego, wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim - transliteracja) i podpisany w 37. i 38. punkcie. W przypadku nieletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie e-Konsulat (link) lub w Punkcie Przyjęcia Wniosków Wizowych.

   

  Dokument podróży, kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego oraz kopie stron z wizami państw Schengen otrzymanymi w ciągu ostatnich 3 lat. Osoba ubiegająca się o wizę winna dołączyć ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

  • jest ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich;
  • zawiera przynajmniej 2 wolne strony (przeznaczone na wizy);
  • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

  W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go dołączyć do wniosku wizowego.

   

  Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, przyklejone na formularz ankiety wizowej, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami. Twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć zostały określone w art. 10 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.
   

  Odciski palców – jeżeli odciski palców pobrane od osoby ubiegającej się o wizę jako część jej wcześniejszego wniosku wizowego zostały po raz pierwszy wprowadzone do systemu VIS mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, zostają one skopiowane do kolejnego wniosku.

  Jednakże jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, konsulat pobiera odciski palców ponownie (art. 13 ust. 3 Kodeksu Wizowego).  

  Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób:

  - dzieci do lat 12;

  - osoby, od których niemożliwie jest pobranie odcisków palców;

  - głowy państw i członkowie rządów (jak również członkowie delegacji oficjalnych oraz ich współmałżonkowie), jeżeli podróżują w celach oficjalnych.
   

  Opłata wizowa (kliknij tutaj w celu uzyskania informacji)

   

  Ubezpieczenie zdrowotne: zgodnie z artykułem 15 pkt. 3  Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, powinno być ważne na całym terytorium państw strefy Schengen. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną lub dwukrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych- pełen wnioskowany okres). Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej 2 państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. Podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez ukraińską firmę ubezpieczeniową (dane firm uprawnionych do wystawiania polis są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie - tutaj)  lub polską firmę ubezpieczeniową. 
  Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wnioskodawcy lub numer polisy.

   

  Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z decyzją Rady Najwyższej Ukrainy dot. paszportów, w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu.

  • Osoby poniżej 18. roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym z rodziców:
   • każdorazowa pisemna zgoda rodzica/rodziców;
   • zgoda ta musi być opatrzona pieczęcią notariusza i przedłożona w oryginale. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
   • zgoda nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko;
   • oryginał lub kopia zagranicznego lub krajowego paszportu rodziców;
   • akt urodzenia – oryginał i kopia.

   

  Niezależnie od dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1 – 7 następujące kategorie aplikujących powinny przedstawić dodatkowo następujące dokumenty:

   

  Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody:

   

  1.  Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz potwierdzające istnienie związków finansowych z Ukrainą:

  1.1. Pracownicy najemni:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu;

   Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa,

  • wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  1.2. Prywatni przedsiębiorcy

  • licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie;

  lub:

  • ostatnia deklaracja podatkowa;

  1.3. Osoby niepracujące:

  • pisemna, podpisana deklaracja przedstawiająca sytuację finansową osoby podróżującej;

  1.4. Emeryci i renciści:

  • dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty;

  1.5. Uczniowie i studenci:

  • legitymacja ucznia/studencka lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;

  1.6. lub, w stosownych przypadkach:

  • dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia);

  lub:

  • ostatnia deklaracja podatkowa (w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy).

  2.  Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do 
        strefy Schengen:

  Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia. Źródła ww. środków finansowych mogą być następujące:

  2.1. Sponsorowanie:

  • gwarancja sponsora;
  • zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w urzędzie wojewódzkim);
  • gwarancja strony trzeciej na Ukrainie.

  Gwarancja musi zawierać potwierdzenie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji.

  2.2.  Środki własne:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

   lub:

  • czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia;

  3.  Dokument potwierdzający zakwaterowanie:

  • zapewniane przez osobę przyjmującą lub podmiot przyjmujący;

  lub:

  • rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie.

   

  DOKUMENTY DOTYCZĄCE CELU PODRÓŻY

   

  Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje:

  a) w odniesieniu do osoby zapraszanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zapraszanej;

  b) w odniesieniu do osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres;

  albo

  c) gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub organizacją: pełną nazwę i adres oraz:

  • jeśli z wnioskiem występuje organizacja;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek;
  • jeśli strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium jednego z państw członkowskich;
  • numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego.

   

  1.  Wiza turystyczna:

  1.1. Wnioskodawcy indywidualni:

  • turyści indywidualni mogą składać wnioski na podstawie potwierdzenia rezerwacji hotelu. Jest uznawany także e-voucher;
  • hotel w Polsce musi być opłacony w co najmniej 50 procentach (e-voucher 100%), w innym kraju Schengen - w 100%;
  • złożenie dokumentów na podstawie rezerwacji w turystycznym portalu internetowym jest możliwe pod warunkiem przedstawienia wydruku z portalu i potwierdzenia opłaty hotelu w co najmniej 50% (przelew, faktura itp.);
  • w przypadku podróży również do innych państw Schengen wymagany jest plan podróży.

  1.2. Osoby wyjeżdżające w ramach grupowej turystyki religijnej:

  • Zaproszenie z polskiej strony podpisane przez osobę odpowiedzialną za pobyt osób przyjeżdżających, które zawiera: dane podmiotu przyjmującego – zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail); oznaczenie podmiotu wysyłającego, gwarancję zabezpieczenia noclegu i wyżywienia przyjeżdżającym.
  • Pismo ze strony ukraińskiej podpisane przez osobę odpowiedzialną za organizację pielgrzymki, które zawiera: dane związku wyznaniowego (nazwa, adres, telefon, fax, mail);  informacje dotyczące programu, terminu oraz miejsca pobytu; listę uczestników wyjazdu  (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, adres zamieszkania na Ukrainie).

  2.  Wiza w odwiedziny:

  • podstawowym dokumentem w przypadku wiz w celu odwiedzin jest oryginał zaproszenia z urzędu wojewódzkiego;
  • w przypadku bliskich krewnych (wstępni, zstępni, współmałżonkowie), możliwe jest zaproszenie wystawione odręcznie, pod warunkiem udokumentowania związków rodzinnych oraz potwierdzenia tożsamości zapraszającego, niezależnie od tego, czy zapraszającym jest obywatel Ukrainy czy Polski. Zapraszający obywatel Ukrainy musi być osobą zamieszkałą legalnie na terytorium RP - posiadać kartę pobytu lub wizę krajową.

   

  3.  Wizy wydawane w celu udziału w imprezach sportowych:

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej:  właściwych organów, krajowych związków sportowych lub krajowych komitetów olimpijskich państw członkowskich;
  • pismo z ukraińskiej strony potwierdzające, że dana osoba jest sportowcem;

   

  W przypadku wyjazdów grupowych dzieci nie są wymagane dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą, jak również dowody posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen rodziców lub opiekunów dzieci.

   

  4.  Wiza wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej:

  4.1. Prywatni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych:

  • pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura, bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski;
  • licencja/rejestracja spółki we właściwym ukraińskim organie lub ostatnia deklaracja podatkowa.
    

   

  W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele:

  • kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiot

  4.2. Pracownicy najemni, wyjeżdżający w celach biznesowych:

  • pisemny wniosek przyjmującej osoby prawnej lub spółki, organizacji lub biura, bądź oddziału takiej osoby prawnej lub spółki, organu krajowego lub samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, lub komitetu organizacyjnego wystaw, konferencji i sympozjów handlowych oraz przemysłowych mających miejsce na terytorium Polski;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu (pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa) z informacją, że wyjazd ma charakter służbowy;
  • wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  5.  Wizy dla kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego:

  • pisemny wniosek sporządzony przez krajowe ukraińskie stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość podróży.

  6.  Wizy wydawane w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności:

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej dotyczący udziału w tego typu wydarzeniach;
  • jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania, aplikujący powinien przedstawić potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

  7.   Wizy w celu udziału w wizytach oficjalnych:

  • oficjalne zaproszenie strony polskiej wystosowane do strony ukraińskiej (kopia);
  • pismo ukraińskiego organu potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem ukraińskiej delegacji udającej się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany oraz imprezach organizowanych przez organizacje międzyrządowe w państwie członkowskim.

   

  8.  Wizy dla dziennikarzy i towarzyszącego im personelu specjalistycznego:

  • oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zawodowym dziennikarzem (karta prasowa wydana przez Narodowe Zrzeszenie Dziennikarzy Ukrainy albo jeden z następujących dokumentów, poświadczony przez pracodawcę: "Świadectwo rejestracji urzędowej drukowanego środka przekazu masowego" lub  „Świadectwo rejestracji urzędowej agencji informacyjnej", lub „Licencja transmitowania TV i radia”) albo dokument potwierdzający, że osoba jest członkiem personelu specjalistycznego towarzyszącym dziennikarzowi w celach zawodowych;
  • pismo od pracodawcy, potwierdzające cel podróży jako zgodny z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

   

  9.  Wizy w celu odbycia studiów:

  • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

   

  10.  Wizy w celu odbycia stażu zawodowego:

   

  • oryginał umowy o stażu: dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/NIP/KRS); dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo);  informacja o zakresie obowiązków stażysty;
  • informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

   

  11. Wizy w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy:

  • zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. W przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum należy dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin.

   

  12.  Wizy w celu dydaktycznym:

  • zaproszenie od polskiej placówki: pełna nazwa, adres, numer kontaktowy, numer rejestracyjny (NIP, REGON, KRS), dane paszportowe osoby zapraszanej, obywatelstwo, miejsce pracy oraz aktualne stanowisko.

   

  13.  Wizy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

  - zaproszenie z polskiej uczelni wyższej, instytutu badawczego, PAN, itp. do udziału w projekcie badawczym;

  - pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu badawczego, Akademii Nauk itp.

   

  14.  Wizy w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej:

  • zaproszenie od przewodniczącego organu administracji państwowej, samorządowej, zaprzyjaźnionego miasta, stowarzyszenia/organizacji studenckich np. ERASMUS;
  • pismo z ukraińskiej uczelni, instytutu, organu administracji państwowej, samorządowej. W przypadku uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), pismo ze strony ukraińskiej nie jest wymagane.

   

  15.  Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne podmioty samorządowe:

  • pisemny wniosek sporządzony przez prezydentów/burmistrzów miast partnerskich lub inne władze samorządowe - jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania, petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  16.  Wizy w celu opieki medycznej:

  • dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, wskazanie ewentualnej konieczności obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i pobytu.

   

  17.  Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy podejmują podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach:

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej;
  • potwierdzenie, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie;
  • zaświadczenie z odpowiedniego rejestru potwierdzające ustanowienie organizacji, wydane przez ograny krajowe zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem krajowym;
  • jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania, petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

  Dokumentem potwierdzającym rejestrację organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jest pismo Państwowej Służby Rejestracyjnej Ukrainy zawierające informacje z rejestru stowarzyszeń publicznych.

   

  18.  Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach:

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej potwierdzający, że dana osoba uczestniczy w imprezie - potwierdzenie, że osoba faktycznie zajmuje się daną dziedziną (zaświadczenie z pracy lub np. katalog własnych dzieł lub kopia publikacji);
  • jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  19.  Uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej UE, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI):

  • pisemny wniosek organizacji przyjmującej − jeżeli w zaproszeniu jest informacja, że zapraszający nie zapewnia zakwaterowania petent przedstawia potwierdzenie rezerwacji  hotelu.

   

  20.  Wizy wydane w innym celu

   

  20.1.  Wizy w celu odwiedzenia miejsc pochówku:

  • oryginał dokumentu, potwierdzającego fakt istnienia i utrzymywania grobu, lub zaświadczenie z Czerwonego Krzyża;
  • dokument, potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego z pochowanym.

   

  20.2.  Wizy w celu udziału w pogrzebie:

  • dokument potwierdzający zgon;
  • dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskującego ze zmarłym.

   

  20.3.  Wizy dla obywateli Ukrainy przesiedlonych z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944 r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945 r., oraz ich krewnych:

   

  • oryginał orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny lub oryginał dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie (dokument ukraiński powinien zostać wydany nie wcześniej niż 9 lat od daty złożenia wniosku wizowego), lub oryginał dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego urzędu, potwierdzający fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego na podstawie umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r.;
  • w przypadku dzieci i wnuków osób przesiedlonych, a także współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, należy dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.
  • w przypadku niepełnoletnich prawnuków osoby przesiedlonej, rodzice mogą wnioskować o wizy w celu towarzyszenia im w podróży. Do wniosku dołączają wniosek sporządzony przez rodzica celem towarzyszenia w podróży.

   

  20.4.  Wizy dla przedstawicieli wspólnot religijnych:

  • pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie (nazwa i dane teleadresowe wspólnoty, informacja o formie prawnej rejestracji, określenie celu, czasu trwania i częstotliwości podróży przedstawiciela, określenie zakresu reprezentacji przedstawiciela - np. pełnienie posługi jako ksiądz, kapłan cerkwi prawosławnej, rabin, imam, etc.)

   

  W przypadku składania  dokumentów w celu otrzymania wizy tranzytowej oprócz dokumentów podstawowych należy podać:

   

  •  wizę lub inne pozwolenie na wjazd do docelowego państwa;
  • bilety na podróż.

   

  Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

   

  • ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu/rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim);
  • oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:
   • dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za okres ostatnich 6 miesięcy;
   • dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach;
   • dla studentów: zaświadczenie z uczelni.

   


   

  Wyżej wymienione dokumenty stanowią podstawę do podjęcia decyzji wizowej, jednak konsul może zażądać dodatkowych dokumentów.

   

  Konsulat ma prawo zaprosić wnioskodawcę na rozmowę.

   

  Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw układu Schengen.

   

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

   

  Konsulat nie przyjmuje dokumentów nadesłanych bezpośrednio do konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

   

  Nie można posiadać równocześnie  dwóch ważnych wiz Schengen.
   

  Zgodnie z artykułem 14, ust. 6 Kodeksu Wizowego, konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   


   

  CZAS ROZPATRZENIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

   

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu 3 dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/)


   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP. Posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki wjazdu (zgodnie z art. 5 kodeksu granicznego Schengen).

   

  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   


   

  PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

   

  Podstawowymi aktami prawnymi przy rozpatrywaniu wniosku wizowego są:

   

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
  2. UMOWA o ułatwieniach w wydawaniu wiz między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
  3. UMOWA między Unią Europejską a Ukrainą zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

   W przypadkach obywateli innych państw, z którymi UE podpisała umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz, podstawowymi aktami prawnymi przy rozpatrywaniu wniosku są:

    

  1. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej;
  2. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  3. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  4. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  5. UMOWA między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  6. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  7. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  8. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.
  9. UMOWA między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

   Uwaga: w przypadku obywateli FYROM, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, posiadaczy paszportów biometrycznych, obowiązuje ruch bezwizowy.

    

   W pozostałych przypadkach stosuje się przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

    

    

   WZÓR WIZY SCHENGEN:

    

   https://www.msz.gov.pl/thumb/resource/63139130-1920-4804-8006-eb62547edf38:JCR?w=400&h=266

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: