""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŚRODKI FINANSOWE

 •  

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu:

  - nieprzekraczający 4 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium RP, w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

  - powyżej 4 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium RP, w wysokości co najmniej 75 złotych na każdy dzień pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów:

  - zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium RP, są: czeki podróżne lub karta kredytowa; zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku mającego siedzibę na terytorium RP, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy; oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  - wyjazdu z terytorium RP, mogą być także: bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa; dokument uprawniający do używania posiadanego środka transportu.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać na pokrycie kosztów leczenia kwotę co najmniej 300 złotych na każdy dzień pobytu albo jej równowartość w walutach obcych. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia, są: oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie RP.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

   jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych, ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej - powinien posiadać kwotę co najmniej 20 złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, oraz kwotę co najmniej 300 złotych na pokrycie kosztów leczenia na każdy dzień pobytu albo ich równowartość w walutach obcych. Posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia, może być potwierdzone dokumentem potwierdzającym pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.

   

  Dokumentami, które mogą potwierdzić cel przekroczenia granicy przez cudzoziemców, o których mowa powyżej, są:

  - dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych; dowód wniesienia opłat za pobyt w RP w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia; skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

  Dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych, powinien zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą turystyczną, oraz w szczególności: dane wystawcy dokumentu, a w szczególności jego nazwę i siedzibę; dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych; termin oraz miejsce pobytu na terytorium RP; szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej - jej dokładną trasę; potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ceny tej usługi.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien posiadać: kwotę 1.600 złotych albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez okres pierwszych 2 miesięcy pobytu; kwotę 300 złotych albo jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów leczenia na każdy dzień pobytu przez okres miesiąca od dnia wjazdu.

   

  Posiadanie środków na pokrycie kosztów leczenia, może być potwierdzone:

  1)   oryginałem zaproszenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 2)   dokumentem potwierdzającym pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W przypadku gdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP potwierdza posiadanie środków finansowych w walucie obcej, do przeliczenia jej na walutę polską stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na to terytorium.

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r.

  w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: