close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA "D" - WYKAZ DOKUMENTÓW

 • Aby otrzymać wizę narodową typu „D", uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie mniejszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

   

  Wszystkie wizy "D" upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy - analogicznie do tytułów  pobytowych.

   

  Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy "D" maksymalnie z rocznym okresem ważności. 

   

  Pobieranie odcisków palców (biometria) nie dotyczy osób ubiegających się o wizę krajową.


   

  Prosimy zapoznać się z informacją dotycząca ubezpieczeń do wizy D

   

   

  Wykaz firm ubezpieczeniowych do wizy D. Informacje uzupełniające.

   

   


   

   

  PODSTAWOWE DOKUMENTY niezbędne do otrzymania wizy krajowej

   

   

  • Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią, wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim - transliteracja). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie e-Konsulat (link) lub w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych.

   

  • Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.

   

  • Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia).
   Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wnioskodawcy lub numer polisy

   

  • Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy  o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu. W przypadku dowodów osobistych nowego typu dodatkowo oryginał oraz kopia urzędowego poświadczeń meldunku.

   

  • Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP

   

  • Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (oryginał i kserokopia) wypełnione pismem maszynowym.
  • Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej jest obowiązany posiadać dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego nie tylko na pierwszy wjazd, ale przez cały okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. Dodatkowo zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, konsul wydaje decyzję o odmowie wydania wizy jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o których mowa w art. 25 wyżej cytowanej ustawy.

   W przypadku osób ubiegających się o wizę krajową w celu wykonywania pracy, ma zastosowanie art. 77 ust. 2 powyższej ustawy, mówiący, iż cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinien okazać podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważne do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. Ubezpieczenie powinno obejmować okres co najmniej 30 dni.

  Wykupienie polisy ubezpieczeniowej u podmiotu, który nie jest częścią grupy kapitałowej jednego z ubezpieczycieli mających siedzibę w państwach członkowskich UE może skutkować koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność ubezpieczyciela.

  Nie wymaga się posiadania ubezpieczenia od posiadaczy Karty Polaka (posiadanie Karty jest równoznaczne z byciem ubezpieczonym na terenie RP). Powyższe nie obejmuje członków rodziny posiadacza Karty Polaka ubiegających się o wizę krajową: są oni zobowiązani przedłożyć dowód posiadania ubezpieczenia na cały okres ważności wizy.

   

  Od uczniów, studentów bądź osób szkolących się niebędących pochodzenia polskiego ani też obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA wymaga się przedłożenia dowodu posiadania ubezpieczenia na cały okres ważności wizy.

   

   

  • Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Akt urodzenia (oryginał i kserokopia). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.

   

  Wykaz firm ubezpieczeniowych do wizy D. Informacje uzupełniające.

   

  • Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z tabelą opłat (wizy krajowe dla obywateli Ukrainy są zwolnione z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ich wydanie). Więcej informacji nt. opłat wizowych znajdą Państwo tutaj.

   

   

   

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży

   

   

  1a) W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

  Oryginał i kopia Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce i wpisane do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Oświadczenie powinno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać następujące informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; pełne dane osobowe, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce pełnoletni obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. O W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”


   

  1b) W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym (tzw. praca sezonowa).

  Oryginał i kopia zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce. Zaświadczenie powinno być wydane na druku urzędowym i zawierać następujące dane: organ wydający zaświadczenie, sygnaturę, datę wystawienia, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; pieczęć urzędową; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i jego dane teleadresowe, informacje o cudzoziemcu (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo); informacje dotyczące pracy sezonowej (miejsce wykonywania, podstawa prawna, wymiar czasu pracy, proponowana wysokość wynagrodzenia brutto, zakres podstawowych obowiązków); data wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres/y pracy.

  Na podstawie zaświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te  mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

  2) W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy w ciągu jednego roku

  Uzyskanie tego typu wizy możliwe będzie po okazaniu Zezwolenia na pracę, wydanego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane.

  Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika,  data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać do odwiedzin w Polsce bliskich członków rodziny  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). Osoby te mogą wnioskować o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.”

   

  3. W celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka

   

  - oryginał i kopia decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały

  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

   

  Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków i dzieci. 

   


  1. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Zezwolenie jest sporządzane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego i powinno zawierać następujące informacje:

   

  • datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy;
  • Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej;
  • cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);
  • kto pokrywa koszty podróży.

   

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są osobie w  nim wymienionej. Na podstawie Zezwolenia o wizy Schengen mogą wnioskować tylko współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu.

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków).  ob. Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym  oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

   

  1. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych:
  • umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji;
  • świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni.

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

   

  1. W celu prowadzenia badan naukowych lub prac rozwojowych

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:
  1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
  2. zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
  3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
  5. wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
  6. informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.
  • Pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

  1.  W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele:
  • kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu
  • wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  1.  W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej lub odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” , aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.
  • Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

   

  Wizę z adnotacja „student” mogą uzyskać tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby udające się do Polski w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach.

  Konsul jest uprawniony do oceny, czy znajomość języka, w którym mają odbywać się studia posiadana przez cudzoziemca pozwoli mu na podjęcie kształcenia.

   

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

  1.  W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy:
  • zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska.

  Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

   

  Po otrzymaniu wizy krajowej  i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin  (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

   

   

  1.  W celu odbycia stażu:

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.
  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.
  • Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
  • Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:
  1. Opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.
  2. Czas trwania stażu.
  3. Warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.
  4. Godziny odbywania stażu.
  5. Prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).
  6. Sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.
  7. Informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

   

  Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

  9. W celu udziału w programie wolontariatu europejskiego

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
  • Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:
  1. Opis trwania wolontariatu
  2. Czas trwania wolontariatu
  3. Warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu
  4. Godziny wykonywania świadczeń
  5. Środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca
  6. Szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

   

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

  10. W celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:

  • oryginał i kopia Karty Polaka.

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową

              Posiadacze Karty Polaka i ich współmałżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci mogą podawać dokumenty w celu uzyskania wizy bez uprzedniej rejestracji nie tylko  w konsulacie ale również  za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych .

   

  11. W celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka

   

  - oryginał i kopia decyzji o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały

  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

   

  Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków i dzieci. 

   


   

   

  Osoby, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny dodatkowo przedstawić:

   

  • ukraińską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, rejestrację ważną po planowanym powrocie na Ukrainę;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy, zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim);
  • oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:
   • dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku;
   • dla przedsiębiorców: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach;
  •  dla studentów: zaświadczenie z uczelni.

   

   


   

   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

   

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/)

  Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE NR 265/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającym Konwencję Wykonawczą Schengen oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:

   Wszystkie wizy D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie 180 dni - analogicznie do tytułów  pobytowych.

   Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

   

   


   

   

  Wyżej wskazany wykaz dokumentów nie jest wyczerpujący. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   


   

   

  INFORMACJA DODATKOWA

   

  Wizę krajową wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie dłuższy niż przewidziany dla danego typu wizy, a w przypadku wizy w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy, okres pobytu, na który wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wiza do pracy wydana przez polski konsulat uprawnia do pracy tylko na terytorium RP.

   

   

  PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

   

   

  WZÓR WIZY NARODOWEJ:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: