close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • 1. Składanie dokumentów w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW)

  Adresy Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

  - Lwów, ul. Dżerelna 18

  - Iwano-Frankiwsk, ul. Trolejbusna 4A

  - Użhorod, ul. Peremohy (Kapuszańska), 92

   

  Strona internetowa: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine

   

  Adres mailowy PPWW:  info_lviv@polandvisa-ukraine.com,  feedback@polandvisa-ukraine.com

   

  Zgodnie z art. 43 ust. 6 Wspólnotowego Kodeksu Schengen, Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych mogą świadczyć następujące usługi:

   

  • udzielanie ogólnych informacji na temat wymogów wizowych i formularzy wniosków;
  • informowanie osób ubiegających się o wizę o wymaganych dokumentach uzupełniających, wymienionych w w liście kontrolnej;
  • przyjmowanie danych i wniosków (łącznie z pobieraniem identyfikatorów biometrycznych) i przekazywanie wniosku konsulatowi;
  • pobieranie należnej opłaty;
  • planowanie terminów osobistych wizyt w konsulacie lub u usługodawcy zewnętrznego;
  • przyjmowanie dokumentów podróży (łącznie z ewentualnym powiadomieniem o odmowie) od konsulatu i zwracanie ich osobie ubiegającej się o wizę).

   

   

  Zgodnie z art. 43 ust. 4 i 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego działalność Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych podlega następującym ograniczeniom:

   

  • Analiza wniosków, rozmowy (w odpowiednich przypadkach), podejmowanie decyzji w sprawie wniosków oraz druk i umieszczenia naklejek wizowych dokonywane są wyłącznie przez konsulat.
  • Usługodawcy zewnętrzni w żadnym przypadku nie mają dostępu do VIS. Dostęp do VIS jest zastrzeżony wyłącznie dla odpowiednio uprawnionego personelu konsulatów.

   

  Od 1 marca 2018 roku w PPWW znajdujących się w Lwowskim okręgu konsularnym znosi się system rejestracji dla wnioskodawców aplikujących o wizy Schengen do Polski. Wnioskujący o wizę Schengen mogą składać wnioski o wizę w PPWW we wskazanym okręgu bezpośrednio, bez uprzedniej rejestracji.

   

  PROCEDURA REJESTRACJI W PPWW W CELU UZYSKANIA WIZY KRAJOWEJ 

   

   

  Krok 1: Opłata za usługę PPWW

  Osoby ubiegające się o wizę do Polski, aby umówić się na indywidualne złożenie dokumentów w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), muszą najpierw dokonać opłaty za usługę PPWW.

   

   Opłata za usługę PPWW wynosi 15 EUR w ekwiwalencie waluty ukraińskiej.

   

  Opłata musi być dokonana wyłącznie w oddziałach „Idea Bank” SA lub „Kredo Bank” SA , które mieszczą się na terenie miasta Lwowa, Iwano- Frankowska, Użhorodu oraz obwodów: lwowskiego, iwano- frankowskiego, zakarpackiego.

   

  Opłata powinna być dokonana przez każdego wnioskodawcę osobiście, wyjątek stanowią małżonkowie płacący za siebie i rodzice za nieletnie dzieci (do 18 roku życia), jeśli przedstawią oryginały ukraińskich paszportów wewnętrznych, paszportów zagranicznych oraz dokumenty potwierdzające więzi rodzinne (świadectwo ślubu lub odpowiednie adnotacje w paszportach wewnętrznych, świadectwo urodzenia dziecka).

    

  Podczas dokonywania opłaty za usługę PPWW w oddziale „Idea Bank” SA lub „Kredo Bank” SA należy przedłożyć oryginał paszportu zagranicznego i wewnętrznego, na podstawie których bank odnotuje następujące dane:

  - numer ważnego paszportu zagranicznego (do którego ma być wklejona wiza);

  - imię i nazwisko, zgodnie z łacińską pisownią w paszporcie zagranicznym;

  - numer telefoniczny do kontaktu z klientem.

   

  Podczas wnoszenia opłaty należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane, ponieważ pokwitowania wydane przez „Idea Bank” SA lub „Kredo Bank” SA z  błędami nie zostaną uwzględnione przy ustalaniu terminu spotkania na złożenie wniosku wizowego w PPWW. W przypadku zauważenia błędu w imieniu, nazwisku lub w numerze paszportu należy natychmiast powiadomić pracownika banku/kasjera, aby otrzymać pokwitowanie z poprawnymi danymi. Pokwitowanie bankowe będzie zawierać unikatowy kod, imię, nazwisko oraz numer paszportu.

   

  Podczas dokonywania opłaty należy podać: 

  1. kategorię wnioskowanej wizy- D – wiza krajowa (praca, studia etc.)
  2. miejsce złożenia dokumentów
  3. numer telefonu do kontaktu.

  Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo pokwitowanie bankowe, które będzie zawierać imię i nazwisko, numer paszportu oraz  indywidualny kod PTN.

   

  WAŻNE: Podanie błędnego numeru telefonu lub numeru telefonu należącego do osoby trzeciej będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, weryfikacją podanego numeru telefonu lub koniecznością rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

   

  W przypadku dokonania kilku opłat, system rejestracyjny zarezerwuje miejsce do rejestracji tylko dla pierwszej dokonanej opłaty. Jeżeli rejestracja na poprzedni kod bankowy jeszcze nie wygasła lub nie została przyznana, wszystkie kolejne opłaty nie będą brane pod uwagę, a koszt takiej opłaty zostanie zwrócony.

   

  Krok 2: W kolejnym dniu roboczym po dokonaniu opłaty automatyczny system rejestracyjny dokona rezerwacji terminu złożenia wniosku wizowego. Ta data nie będzie późniejsza niż 7 dni od dnia dokonania opłaty. Będzie też zależała od liczby miejsc dostępnych w systemie. Operatorzy Call Center nie wpływają na wybór daty rejestracji i nie mogą zmieniać wyznaczonego przez system terminu.

   

  Krok 3: Po przydzieleniu przez system terminu złożenia wniosku wizowego, operator Call Center skontaktuje się telefonicznie w godzinach od 09:00 do 22:00, od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych).

   

  Krok 4: Operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji proponowanej daty rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z pełnym kompletem dokumentów.

   

  Krok 5: W przypadku, jeśli zaproponowany termin złożenia dokumentów nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center odrzuci zarezerwowaną datę i poinformuje, że wkrótce zaproponowany zostanie inny termin złożenia dokumentów. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, nie wcześniej niż 7 dni od pierwszej zaproponowanej daty. Prosimy czekać na kolejny telefon od operatora Call Center.

   

  Krok 6: Po ponownym nawiązaniu kontaktu telefonicznego operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów. W przypadku akceptacji terminu rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami.

   

   

  W przypadku ponownego odrzucenia terminu sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

   


  Rezerwacja terminu odbywa się w automatycznie. Operatorzy Call Center oraz pracownicy PPWW nie mają wpływu na wyznaczenie daty i godziny złożenia dokumentów i nie mogą dokonywać zmiany terminu. Zaproponowany termin jest potwierdzany lub odrzucany w systemie rejestracji wyłącznie na podstawie decyzji wnioskodawcy.

   

   

  W przypadku wnioskowania o wizę przez rodzinę, na jeden nr telefonu można zarejestrować maksymalnie 5 osób. Każdy następny członek rodziny powinien podać własny, inny numer telefonu. Opłaty rodzinne przyjmowane są na jedną kategorię wizy i do jednego PPWW. W przypadku, gdyby członkowie rodziny wnioskowali o różne kategorie lub do różnych PPWW, prosimy o dokonanie oddzielnych opłat.

   

  Numer telefonu, pod którym można sprawdzić przyczynę odrzucenia rejestracji, jeżeli operator nie skontaktował się w celu jej potwierdzenia, to: +380 443907953. Operatorzy nie dokonują rejestracji pod tym numerem, a ogólne informacje można uzyskać na linii Call Center.

   

  Jeżeli po dokonaniu opłaty nie nawiązano kontaktu w ciągu 3 dni, prosimy wejść na stronę internetową VFS Global i sprawdzić status kodu PTN.

   

   Jeżeli status kodu jest aktywny dla rejestracji, oznacza to, że miejsce jeszcze nie zostało przydzielone i należy czekać na zmianę statusu.

   

  W przypadku, jeśli rejestracja została zarezerwowana, prosimy czekać na telefon operatora w celu zaakceptowania rejestracji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Call Center.

   

   

  Procedura zwrotu opłaty

  • Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.
  • VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycję do banku w celu dokonania zwrotu.
  • Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje Petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

   

   

  Dodatkowe informacje znajdują się na stronie  internetowej firmy VFS Global: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine

   

  2. Złożenie wniosku w Konsulacie RP – elektroniczna rejestracja wniosku

  Aby złożyć wniosek wizowy, celu otrzymania zarówno wizy Schengen jak i wizy narodowej,  w Konsulacie RP, należy zarejestrować się elektronicznie  poprzez stronę http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Pod danym adresem znajduje się informacja dotycząca procedur wizowych i wypełnienia wniosków wizowych w postaci elektronicznej.

   

  Wydrukowany wniosek, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w konsulacie w wybranym podczas rejestracji siebie terminie.

   

  Dział wizowy Konsulatu generalnego RP we Lwowie pracuje od poniedziałku do piątku:

  - Przyjmowanie wniosków – od  9.00 do 13.00

  - Wydawanie paszportów     - od 13.30 do 16.00

   

   

  Wnioski niezarejestrowane w systemie e-konsulat nie są przyjmowane do rozpatrzenia przez Konsulat RP.

   

  W przypadku braku wolnych miejsc w systemie e-konsulat mogą Państwo złożyć dokumenty w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: