close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POPRZEDNI KIEROWNICY PLACÓWKI

 •  

   

                                                       

   

  RAFAŁ WOLSKI

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [ od 08.IV.2017 r. -12.07.2019 ]

   

  Urodzony 15.07.1968 w Pleszewie, woj. wielkopolskie

   

  1986-1992 student Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1992 mgr historii)

   

  Pracował naukowo: 1989-1992 Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; 1995-1996/2000 Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn

   

  1996-1998 inspektor w Wydziale Kadr Urzędu Gminy Warszawa-Centrum

   

  1998-1999 zastępca dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie

   

  2000-2006 konsul, kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Monachium (od 2002 w stopniu radcy)

   

  2007-2010 dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

   

  18.07.2010-6.09.2015 kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Kijów (I radca, od 1.07.2015 radca-minister; 10.01.2012 otrzymał tytuł konsula generalnego)

   

  7.09.2015-31.03.2017 zastępca Kierownika Placówki, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

  Znajomość języków obcych: ukraiński, niemiecki, angielski, rosyjski

   

  Foto. Darek Delmanowicz

   

   

   

  WIESŁAW MAZUR

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [11 XI 2015 - 07.IV.2017]

   

  Wiesław Mazur urodził się 12.09.1952 r. w miejscowości Nowe Grocholice (woj., mazowieckie), żonaty – Małżonka Grażyna. W latach 1977-1981 studiował na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechaniczno- Technologicznym, który ukończył z tytułem inżynier mechanik. W latach 2004-2006 studiował w „Collegium Civitas” na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, na specjalności „dyplomacja”, gdzie zdobył tytuł magistra.

   

  Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1989 r. Przez cztery lata pracował w Ambasadzie w Ułan-Bator (II sekretarz), następnie w MSZ RP. W latach 1997-2003 był kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze (radca). W latach 2003-2006 kontynuował pracę w MSZ RP na stanowiskach kierowniczych.

   

  Okres ukraiński w pracy dyplomatycznej konsula Wiesława Mazura rozpoczął się w 2006 r., kiedy został on Konsulem Generalnym RP w Odessie. Stanowisko to piastował do roku 2010, wówczas został mianowany Konsulem Generalnym w nowoutworzonym Konsulacie Generalnym RP w Sewastopolu.

   

  Po aneksji Krymu przez Rosję przeprowadził ewakuację konsulatu w dn. 8.03.2014 r., następnie pracował w MSZ RP na stanowisku naczelnika Wydziału Organizacyjnego Departamentu Konsularnego ministerstwa. Od 11 listopada 2015 r. do 7 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję konsula Generalnego RP we Lwowie, a od 8 kwietnia 20017 r. konsula generalnego RP w Łucku.

  ***

   

   

   

  JAROSŁAW DROZD

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [1 IX 2011 - 10 XI 2015]

   

   

  Jarosław Drozd urodził się 13 czerwca 1955 roku w Koszalinie. W roku 1974 zdał maturę w VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu. W latach 1974–1978 studiował dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979–1986 był kolejno doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych UAM oraz asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Poznańskiej. Był również asystentem i starszym asystentem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie. W latach 1986–1990 pracował jako II sekretarz, następnie I sekretarz Ambasady Polskiej w RFN. W latach 1991–1995 pracował w PISM. W latach 1993–1995 radca-minister w Departamencie Badań Strategicznych MSZ, następnie w Departamencie Studiów i Planowania MSZ. W latach 1995–2002 był radcą i I radcą w Ambasadzie RP w Austrii. W latach 2002–2005 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, następnie dyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ. Mimo swoich codziennych obowiązków, cały czas zajmował się nauką. W 1989 roku w PISM obronił pracę doktorską. W 1999 roku habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Od 2002 roku jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jarosław Drozd jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa i stosunków polsko-niemieckich. Zna język niemiecki i rosyjski.

  W latach 2005–2011 był konsulem generalnym RP w Sankt Petersburgu. Od 1 września 2011 roku pełnił funkcję konsula generalnego RP we Lwowie. Posiada tytuł ambasadora tytularnego – od 2010 roku. Od 2015- Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP. Żonaty, małżonka Beata. Mają syna.

  ***

  ANDRZEJ DROZD

  P.O. KONSULA GENERALNEGO RP WE LWOWIE

  [1 VI 2011 – 31 VIII 2011]

   

   

   

  Andrzej Piotr Drozd, urodzony 19 października 1962 roku w Warszawie. Politolog, handlowiec, urzędnik, prozaik, poeta. W okresie 2002–2012 pracował w strukturach ministerstwa spraw zagranicznych, piastując stanowiska konsula w KG RP w Łucku, kierownika Działu Konsularnego Ambasady RP w Helsinkach i zastępcy konsula generalnego we Lwowie. Obecnie Wiceprezes w Polsko- Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

  ***

   

  GRZEGORZ OPALIŃSKI

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [1 XII 2008 – 31 V 2011]

   

   

   

  Grzegorz Opaliński urodził się 1 lipca 1974 roku w Lublinie. W 1999 roku ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. W 2001 ukończył studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w zakresie integracji europejskiej. Pracę zawodową podjął w 1999 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej, na stanowisku specjalisty. W trakcie pracy w Straży Granicznej zajmował kolejno stanowiska: starszego specjalisty, zastępcy naczelnika, zaś od 2006 roku zastępcy dyrektora Biura Analiz Strategicznych KG Straży Granicznej.  W latach 2003–2005 był ekspertem narodowym, delegowanym do Centrum Analiz Ryzyka w Helsinkach, które zostało następnie przekształcone w Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX). Grzegorz Opaliński organizował i prowadził działania ukierunkowane na przystosowanie systemu ochrony granic do wymogów Unii Europejskiej oraz implementację „acquis Schengen” do krajowego porządku prawnego. W ramach współpracy ze stroną ukraińską opracował strategię wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem i analizy kryminalnej w ukraińskich służbach granicznych.  Od maja 2007 roku do listopada 2009 roku był konsulem generalnym RP w Kijowie; od grudnia 2009 roku do czerwca 2011 roku, konsulem generalnym RP we Lwowie. Żonaty, ma córkę.

  ***

   

  WIESŁAW OSUCHOWSKI

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [16 I 2004 – 30 XI 2008]

   

   

   

  Wiesław Osuchowski urodził się 4 czerwca 1947 roku w Grabowcu. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, z tytułem magistra historii, oraz Akademię Dyplomatyczną w Moskwie – kierunek historia stosunków międzynarodowych, ze specjalizacją Stany Zjednoczone. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1987 roku, jako ekspert w Departamencie III – Stany Zjednoczone, a następnie kontynuował ją jako radca ministra. Od września 1989 roku pełnił misję konsula w Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Po powrocie do kraju w 1992 roku pracował jako radca ministra w Protokole Dyplomatycznym, gdzie pełnił funkcje: doradcy ministra, naczelnika Wydziału Wizyt Oficjalnych oraz zastępcy dyrektora PD. Był odpowiedzialny za przygotowanie i organizację wizyt głów państw, premierów i ministrów spraw zagranicznych. W 1996 roku objął stanowisko konsula generalnego RP, ministra pełnomocnego w Sydney (Australia). Po powrocie w 2001 roku pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii, w randze radca-minister, odpowiedzialny za problematykę polonijną. Pod jego kierownictwem został opracowany Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, zaakceptowany przez Radę Ministrów RP 10 grudnia 2002 roku. W latach 2002–2004 sekretarz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Od stycznia 2004 do listopada 2008 roku przebywał we Lwowie jako konsul generalny RP, radca-minister, a od 1 lipca 2005 roku ambasador tytularny. Obecnie jest na emeryturze.

  ***

   

  JANUSZ JABŁOŃSKI

  P.O. KONSULA GENERALNEGO RP WE LWOWIE

  [16 VII 2003 – 15 I 2004]

   

   

  Janusz Jabłoński urodził się 22 listopada 1960 roku w Wołominie. Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach dziewięćdziesiątych sekretarz miasta i gminy Radzymin. W służbie dyplomatyczno-konsularnej od lipca 1997 roku, jako III sekretarz ds. konsularnych w Ambasadzie RP w Moskwie, I sekretarz – konsul w KG RP we Lwowie, p.o. kierownika Konsulatu.

  Żonaty: małżonka Anna i syn Emil.

  ***

   

   

  KRZYSZTOF SAWICKI

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [7 IX 2000 – 15 VII 2003]

   

   

   

  Krzysztof Sawicki urodził się 17 stycznia 1955 roku. W 1980 roku ukończył filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1981 roku pracował jako dziennikarz i redaktor w prasie Solidarności w Białymstoku, następnie w Lublinie. Publikował m.in. w „Więzi” i „Tygodniku Powszechnym”. W stanie wojennym i aż do 1989 roku podejmował pracę redakcyjną i dziennikarską w wydawnictwach podziemnych, w tym w Archiwum Wschodnim. W 1989 roku współpracował z białostockim Wydawnictwem „Versus”, pracował też jako dziennikarz w biuletynie Solidarności w Białymstoku oraz w prasie poświęconej relacjom Polaków z Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami. W 1990 roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w roku 1991 objął stanowisko konsula ds. polonijnych w Ambasadzie RP w Moskwie. Następnie pracował w Wydziale Politycznym tej placówki (regiony Federacji Rosyjskiej). W latach 1995–1998 był zatrudniony w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Ałmaty, gdzie sprawował także funkcję zastępcy ambasadora. W latach 2000–2003 pełnił misję konsula generalnego RP we Lwowie oraz pracował w MSZ, w Departamencie Współpracy z Polonią. W tym czasie odbył kilkumiesięczne wyjazdy do polskich placówek w Londynie, Moskwie, Mińsku, Kaliningradzie, Łucku.  W ciągu kilkudziesięciu lat pracy i zainteresowań skoncentrowanych na obszarze postsowieckim nawiązał szerokie kontakty z działającymi na Wschodzie środowiskami dziennikarskimi, artystycznymi, politycznymi, biznesowymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

  ***

   

  WINCENTY DĘBICKI

  P.O. KONSULA GENERALNEGO RP WE LWOWIE

  [1 III 2000 – 6 IX 2000]

   

   

   

  Wincenty Dębicki urodził się w 1937 roku w Busku koło Lwowa. W 1945 roku został wraz z rodziną przesiedlony do Gdańska. Po ukończeniu studiów na Wydziale Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego w 1960 roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdyni. Pracował w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską. Pracę w dyplomacji rozpoczął w 1987 roku jako attaché w Ambasadzie RP w Kolumbii. W roku 1991 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP. W 1997 roku rozpoczął pracę jako konsul ds. polonijnych w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie.  W roku 2000 przez krótki okres pełnił obowiązki kierownika placówki. Obecnie na emeryturze.

  ***

   

   

   

  PIOTR KONOWROCKI

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [1 IX 1997 – 29 II 2000]

   

   

   

  Piotr Konowrocki, urodził się 27 października 1963 roku w Otwocku. Absolwent XXVI LO w Warszawie im. Henryka  Jankowskiego „Kuby”, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego. Doktorat z za-

  kresu dziennikarstwa telewizyjnego uzyskał w 1993 roku. W 1991 rozpoczął pracę w charakterze referenta w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie. Od września 1993 wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. W latach 1998–2000 konsul generalny RP we Lwowie. Za jego kadencji doszło m.in. do podpisania porozumienia z władzami Lwowa w sprawie odbudowy Cmentarza Orląt Lwowskich, otwierającego drogę do rozpoczęcia przez stronę polską prac na cmentarzu, oraz porozumienia z władzami Krzemieńca w sprawie utworzenia muzeum Juliusza Słowackiego w zachowanym rodzinnym dworku Słowackich. 

  W latach 2000–2004 radca w Departamencie Europy MSZ. Zajmował się wówczas problematyką Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. W latach 2004–2008 konsul generalny RP w Toronto. 

  W latach 2008–2011 pierwszy radca w Departamencie Konsularnym MSZ. Od lutego 2012 radca-minister, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie. Za działalność związaną z archiwizacją i wspomaganiem renowacji polskich zabytków na Ukrainie otrzymał złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, przyznany przez sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Obecnie pracuje w Departamencie Wschodnim MSZ.

  Żonaty, żona Julia jest doktorem nauk humanistycznych. Mają dwoje dzieci: Patryka i Julię.

  ***

   

  TOMASZ MAREK LEONIUK

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [1 II 1995 – 31 VIII 1997]

   

   

  Tomasz Marek Leoniuk urodził się 7 października 1963 roku w Łodzi. W 1976 wraz z rodzicami przeprowadził się do Warszawy, gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego, a następnie studia magisterskie na Wydziale Historycznym UW (1983–1988).

  W czasie studiów udzielał się społecznie, m.in. był członkiem założycielem i pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia „Pomost”, integrującego młodzież studencką z tzw. demoludów (pod patronatem Jacka Kuronia). Brał udział w burzeniu Muru Berlińskiego. Organizował spotkania informacyjne dla pierwszorocznych studentów. Kilkakrotnie był organizatorem studenckiej służby porządkowej podczas pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła II. Gromadził materiały do haseł encyklopedii PWN (odsunięty od tych prac za tzw. nieprawomyślność). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, w dziale Powstania Warszawskiego.

  W roku 1989 został zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, w Departamencie ds. Młodzieży, a następnie, po kilku miesiącach, przeniesiony do pracy w Departamencie Konsularnym MSZ. W roku 1991 został mianowany wicekonsulem RP w Kijowie, z zakresem obowiązków na Ukrainę i Mołdawię. Następnie, już jako konsul generalny, pracował w Kijowie, potem we Lwowie. Po krótkiej przerwie, w czasie której pracował w MSZ, objął kolejno placówki konsularne w Taszkiencie i w Ałmaty (z zakresem obowiązków na Kirgistan). Kadencji na tej placówce nie ukończył. Zmarł 21 kwietnia 2002 roku, w czasie prywatnego pobytu we Lwowie, w wieku 38 lat. Cieszył się dobrą opinią w MSZ, był ceniony przez władze i ludzi z zagranicy. Odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Tarnopolski Instytut Szkolnictwa Pedagogicznego, decyzją Rady Naukowej, nadał mu tytuł doktora honoris causa.

  ***

   

  MAREK KRAJEWSKI

  P.O. KONSULA GENERALNEGO RP WE LWOWIE

  [1 IX 1994 – 31 I 1995]

   

   

  Marek Krajewski urodził się 11 kwietnia 1940 roku w Warszawie. W roku 1964 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

  Pracę w MSZ rozpoczął tuż po studiach. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku pracował na placówkach zagranicznych w Bonn i Bernie. 2 listopada 1992 roku rozpoczął pracę w Agencji Konsularnej RP we Lwowie. Zajmował się sprawami konsularnymi. Pracę we Lwowie zakończył 30 listopada 1996 roku.Później pracował w Departamencie Promocji i Informacji MSZ oraz Departamencie Systemu Informacji. Konsul Marek Krajewski zmarł w lutym 2003 roku.

  ***

   

  HENRYK LITWIN

  KIEROWNIK AGENCJI KONSULARNEJ RP

  KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE

  [10 VII 1991 – 31 VIII 1994]

   

   

  Henryk Litwin urodził się 13 marca 1959 roku w Warszawie. W roku 1982 obronił pracę magisterską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w latach 1983–1986 kontynuował naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Historii PAN w Warszawie i w roku 1988 obronił pracę doktorską „Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648”.

  W latach 1988–1991 był adiunktem w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W roku 1991 rozpoczął swoją pierwszą misję dyplomatyczną obejmując stanowisko kierownika Agencji Konsularnej RP we Lwowie. W latach 1993–1994 był pierwszym konsulem generalnym RP w tym mieście, po podniesieniu rangi polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z agencji konsularnej do konsulatu generalnego.

  W latach 1994–1995 pełnił obowiązki dyrektora w Polskim Instytucie Historycznym Fundacji Lanckorońskich w Rzymie. W latach 1995–1998 był zastępcą dyrektora w Departamencie Europy Wschodniej MSZ RP. W roku 1997 rozpoczął drugą misję dyplomatyczną na placówce – został kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, w randze radcy-ministra. W latach 2001–2005, jako minister pełnomocny, został zastępcą ambasadora w Ambasadzie RP w Moskwie. W latach 2006–2007 pracował ponownie w MSZ jako zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Wschodniej. Od września 2007 do kwietnia 2010 roku był ambasadorem RP w Mińsku, następnie od maja 2010 do maja 2011 roku zajmowł stanowisko podsekretarza stanu w MSZ. Od maja 2011 do 31 sierpnia 2016 r.  pełnił funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kijowie. Od 2016- Departament Współpracy z Polonia i Polakami za granicą MSZ RP. Żonaty, ma dwóch synów.

  ***

   

  ANDRZEJ KRĘTOWSKI

  P.O. KIEROWNIKA AGENCJI KONSULARNEJ RP WE LWOWIE

  [1 V 1991 – 9 VII 1991]

   

   

   

  Andrzej Krętowski rodził się 21 sierpnia 1950 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1973). Podczas studiów zdobył uprawnienia sędziego lekkoatletycznego w Warszawskim Związku Lekkiej Atletyki. W 1973 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Konsularnym. Posiadany tytuł dyplomatyczny – pierwszy radca.

  Ukończył również Podyplomowe Studium Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych przy Szkole Głównej Planowania i Statystki (1976); Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (1983) oraz kurs letni Prawa Międzynarodowego Prywatnego w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1987). Pracował w Agencji Konsularnej RP we Lwowie na stanowisku konsula (1989–1993) i w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie jako konsul generalny (2002-2007), a także w ramach pomocy merytorycznej, przez kilka miesięcy m.in. w urzędach konsularnych w Bratysławie (1999) i Sarajewie (2000) oraz we Lwowie (2001), w związku z pielgrzymką papieża Jana Pawła II na Ukrainę. Obecnie jest na emeryturze.

  ***

   

  JANUSZ ŁUKASZEWSKI

  KIEROWNIK AGENCJI KONSULARNEJ RP WE LWOWIE

  [1 V 1990 – 30 IV 1991]

   

   

   

  Janusz Łukaszewski urodził się 30 marca 1935 roku na Kresach Wschodnich. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1965–1980 pracował w jednostkach państwowych, samorządowych oraz w bankowości, jako rewident oraz radca prawny. W tym czasie pracował też jako dyrektor Domu Środowisk Twórczych w Łodzi oraz impresario pianisty Edwina Kowalika. Podróżował wówczas po USA i Kanadzie.

  W 1979 roku służby specjalne uniemożliwiły mu wyjazd na stypendium doktoranckie z Katedry Prawa Finansowego UŁ, warunkując wydanie paszportu podjęciem współpracy. W 1980 roku był doradcą (jeszcze przed rejestracją) NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, później pracownikiem etatowym – do wprowadzenia stanu wojennego. W stanie wojennym przebywał w USA, gdzie uzyskał azyl polityczny i prawo stałego pobytu.

  Pracował jako dorożkarz w Nowym Jorku, a następnie jako adwokat w prestiżowej kancelarii Willy Salesky na Manhattanie. Jednocześnie, od 1981 do 1985 roku pracował dla organizacji politycznych i nielegalnych (w rozumieniu przepisów obowiązujących do roku 1989).

  W 1987–1988 konsultant prawny Fundacji Rolniczej przy Prymasie Polski. Od stycznia 1990 do lutego 1994 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych – kierownik Agencji Konsularnej we Lwowie, następnie konsul w Konsulacie Generalnym w Chicago. Dwukrotnie odznaczony za działalność na rzecz Lwowa i środowisk kresowych Krzyżem II Obrony Lwowa „Semper Fidelis”. Jako jedyny konsul na kontynencie amerykańskim został wyróżniony przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej na Zachodzie Krzyżem „Miecze Hallerowskie”, za szczególne zasługi na rzecz tego środowiska. W 2012 odznaczony medalem „Pro Patria” za całokształt służby Ojczyźnie i wybitne zasługi na rzecz Związku Solidarności Kombatantów Polskich. Przez cały okres pozostawał bezpartyjny. Obecnie na emeryturze

  Wdowiec, córka Adriana. Ojciec – Leonard, żołnierz AK obwodu grodzieńskiego.

  ***

   

  WŁODZIMIERZ WOSKOWSKI

  KIEROWNIK AGENCJI KONSULARNEJ PRL I RP WE LWOWIE

  [1 VII 1987 – 30 IV 1990]

   

   

   

  Włodzimierz Woskowski urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1931 w rodzinie robotniczej. Oboje rodzice byli analfabetami. Ojciec pracował jako tkacz w miejscowej fabryce; w 1941 roku został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, następnie uwięziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. W. Woskowski wspomina lata hitlerowskiej okupacji jako okres głodu i nędzy czteroosobowej rodziny. Włodzimierz Woskowski w 1951 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Zduńskiej Woli i natychmiast podjął pracę nauczycielską. W latach 1951–1954 odbył służbę wojskową. Po wyjściu z wojska rozpoczął pracę w aparacie partyjnym: najpierw jako instruktor, a następnie pierwszy sekretarz partii w powiatach sieradzkim i radomszczańskim. Ukończył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z tytułem magistra ekonomii oraz podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim. W 1972 roku podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w randze radcy ministra. Tu w latach 1972–1973 współorganizował Departament ds. Stosunków z ZSRR. W latach 1973–1977 pełnił funkcję radcy w Ambasadzie PRL w Moskwie. Po powrocie pracował dwa lata w Departamencie ds. Stosunków z ZSRR MSZ, następnie został dyrektorem gabinetu w ówczesnym Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Funkcję tę pełnił w latach 1978–1983, po czym powrócił do MSZ. W latach 1984–1987 był konsulem w Konsulacie Generalnym PRL w Kijowie, skąd został skierowany w 1987 roku do organizowania Agencji Konsularnej we Lwowie. Ze Lwowa wyjechał w 1990 roku. W tym samym roku przeszedł ciężką operację raka krtani i został skierowany na rentę. Żona, Mirosława, jest z zawodu nauczycielem. Mają dwie córki, lekarza i nauczycielkę, oraz czworo wnucząt i dwoje prawnucząt.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: