close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA DLA PODRÓŻUJACYCH

 •  

  W związku z wejściem w dniu 25.11.2018 roku w życie Ustawy o wprowadzającej zmiany do Kodeksu Celnego Ukrainy oraz innych ustaw dot. wjazdu samochodów na teren celny Ukrainy ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-19#n140 ), zostały wprowadzone między innymi następujące zmiany:

   

  • W przypadku wprowadzenia samochodu na teren celny Ukrainy na okres powyżej 30 dni, kierowca jest zobowiązany zgłosić się w terminie 10 dni od momentu wjazdu do Terytorialnego Centrum Serwisowego MSW Ukrainy. Za niedopełnienie ww. obowiązku kierowca może być ukarany grzywną, pracami społecznymi, konfiskatą pojazdu.
  • W przypadku nie wyprowadzenia pojazdu z Ukrainy w ustawowym terminie (max. do 1 roku dla ob. Polski – nierezydenci na Ukrainie, tzn.:  turyści, posiadacze karty tymczasowego pobytu) została zwiększona kara grzywny do 170 tys. UAH.
  • Policja Patrolowa ma prawo zatrzymywać każdy pojazd na zagranicznej rejestracji w celu zweryfikowania prawa do kierowania pojazdem na terenie Ukrainy przez kierowcę.
  • ·W przypadku przekraczania granicy samochodem służbowym poniżej 3.5 ton załadunku (należącym do firmy) przez zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy, urząd celny traktuje ww. pojazdy jako samochód  prywatny wprowadzony przez ob. Ukrainy, wobec czego musi on dokonać  opłaty gwarancyjnej w kwocie równowartej opłacie celnej za taki samochód.

  ________________________________________________________________________________________________

   

  W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w kraju zaleca się zachowanie ostrożności w czasie podróżowania po Ukrainie.

   

  Na całej Ukrainie podróżni winni zachować rozwagę, unikając demonstracji i publicznych zgromadzeń oraz wdawania się w dyskusje polityczne. Z odpowiednim wyczuciem należy podchodzić do narodowych i lokalnych symboli (godła, flag, emblematów itp.), również tych uznawanych za kontrowersyjne – w szczególności nie należy samowolnie ich usuwać czy niszczyć.  

  Prosimy o sprawdzanie poziomu ostrzeżenia właściwego dla Ukrainy na stronie MSZ Ostrzeżenia dla podróżujących.

   

  ________________________________________________________________________________________________

   

  Ze względu na bardzo dużą liczbę kradzieży kieszonkowych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i pilnowanie swojego bagażu, dokumentów i pieniędzy na dworcach, w komunikacji miejskiej i przy głównych atrakcjach (we Lwowie w szczególności teren i okolica Głównego Dworca Kolejowego, tramwaj nr 7 oraz Rynek i okolice Opery Lwowskiej).

   

  Wjeżdżając na Ukrainę należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne – koszty leczenia pokrywa się we własnym zakresie. Nie obowiązuje karta EKUZ

   

  ________________________________________________________________________________________________

  Z uwagi na częste przypadki kradzieży polskich tablic rejestracyjnych w celu uzyskania za ich zwrot zapłaty, zaleca się pozostawianie samochodów na parkingach strzeżonych. W przypadku kradzieży tablic należy zgłosić się na komisariat policji w celu uzyskania zaświadczenia, które umożliwi przekroczenie granicy przy powrocie do kraju.

   

  Nie należy zgadzać się na propozycje składane przez nieznajome osoby wspólnego przekraczania granicy w samochodzie – zdarza się, że pasażer jest wówczas wpisywany do systemu Służby Celnej jako osoba wprowadzająca na teren Ukrainy samochód, co może wiązać się później z bardzo poważnymi konsekwencjami (wysoka kara pieniężna za brak wyprowadzenia pojazdu w określonym terminie).

  ________________________________________________________________________________________________

   

  Informacje dla obywateli polskich podróżujących na Ukrainę dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie Polak za granicąZ serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując na Ukrainę potrzeba jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. „Polak za granicą” zawiera również listę porad dla podróżujących oraz ostrzeżenia.

  Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej. iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę.

  _________________________________________________________________________________________________

  Podróżnych zmotoryzowanych zapraszamy do zapoznania się z ważną i kompleksową informacją

  dotyczącą m.in. zasad postępowania  Policji wobec cudzoziemców. INFORMACJA DLA KIEROWCÓW

  _________________________________________________________________________________________________

   

  Odyseusz – platforma do rejestracji wyjazdów Polaków zagranicę

   

  MSZ_ODYSEUSZ_750x100.jpg

   

  Zachęcamy do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwy konsulat/wydział konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (ambasadę).

  Nowa platforma do rejestracji wyjazdów Polaków powstała po to, żeby polscy konsulowie mogli mieć jak najwięcej danych i informacji, umożliwiających skuteczną i szybką reakcję w przypadku zagrożenia dla polskich obywateli zagranicą.

   

  „Odyseusz” zapewni bezpieczeństwo podróżujących Polaków w czasie nieprzewidywalnych zdarzeń i wypadków losowych. W sytuacjach kryzysowych jak kataklizmy, zamachy terrorystyczne, niepokoje społeczne otrzymamy szybko mailowo lub sms-em informacje od konsula o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.

   

  Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne a założenie konta i zgłoszenie podróży odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności. Rejestracja w systemie służy wyłącznie do udzielenia ewentualnej opieki i pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dane osobowe są z portalu automatycznie usuwane po 14 dniach od zakończenia podróży.

   

  Portal jest również dostępny w wersji mobilnej. Zachęcamy polskich turystów podróżujących zagranicę do rejestracji wyjazdów na www.odyseusz.msz.gov.pl

  _______________________________________________________________________________________________

   

  Polecane strony:

  _______________________________________________________________________________________________

   

  Informacja dla osób udających się do miejscowości w strefie operacji antyterrorystycznej

   

  Z uwagi na niesłabnące napięcie w obwodach donieckim i ługańskim, utrzymujące się poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i prowadzoną na tych terenach operację antyterrorystyczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wzywa obywateli RP do opuszczenia obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nie podejmowania pod żadnym pozorem podróży na ich teren. Na tych terenach nie ma obecnie możliwości zapewnienia obywatelom polskim pomocy konsularnej.

   

  Ze względu na aneksję Półwyspu Krymskiego (Autonomiczna Republika Krymu i  Sewastopol) oraz wynikający z tego faktu brak możliwości zapewnienia obywatelom polskim opieki konsularnej na tym obszarze, w mocy pozostają wcześniejsze zalecenia jego natychmiastowego opuszczenia oraz powstrzymania się od podróżowania na te tereny.

   

  Osoby decydujące się na odbycie podróży wbrew zaleceniom MSZ (na przykład z powodów służbowych, losowych itp.), powinny zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych (np. poddawanie się kontroli osobistej na posterunkach wojskowych lub policyjnych, zakaz przejazdu określoną drogą etc.) oraz śledzić bieżące komunikaty o stanie bezpieczeństwa publikowane przez miejscowe władze.

  _______________________________________________________________________________________________

  Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium Autonomicznej Republiki Krym.

   

  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

  1. pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  2. miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  3. zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  4. posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  5. konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;
  6. realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  7. konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  8. konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  9. pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  10. konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

    

  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

  Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.

  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: